Heemse

Onze tak Scheffer – Boersma is sterk verbonden met Heemse. Franz Heinrich Scheffer geboren in Dissen (Iburg, Hannover) 29 september 1809 is als jongeman naar Heemse gekomen en is daar in 1836 getrouwd met Janna Meijer, geboren 3 mei 1804 in Velthausen (Bentheim Hannover), zij woonde eveneens in Heemse. De trouwakte vermeldt:

‘ Op heden den zeventienden der maand Junij des jaars één duizend achthonderd zes en dertig, des Middags te Twaalf ure, compareerden voor ons Antoni van Riemsdijk, Burgemeester der Gemeente het Ambt Hardenbergh Provincie Overijssel, waarnemende de functie van Officier van den Burgelijken Staat
1e Franz Heinrich Scheffer, oud 26 jaren, verver en glazenmaker, geboren te Dissen, Ambt Iburg van het Koninkrijk Hannover, wonende te Heemse in de gemeente, meerderjarige zoon van wijlen Heinrich Scheffer, in leven ook verver en glazenmaker te Dissen opgedagt en van vrouwe Clara Beins in eerder huwelijk gehad hebbende Heinrich Werner in leven zonder speciaal beroep, mede aldaar woonachtig.
2e Jenniggien Meier, oud 32 jaren, zonder beroep, geboren te Veldhuizen in de Graafschap Bentheim van het Koninkrijk Hanover voorschreven, wonende te Heemse meergemeld, meerderjarige dochter van wijlen Lukas Meier, in leven kuiper te Veldhuizen voorzeid en van dezes nagelaten aldaar nog zonder beroep wonende weduwe Janna Lüchenbroer.
Ten dezen overleggende derzelver regsscheve teken van geboorte, die van overlijden zo van de moeder des comparants 1 op welke tevens een verklaring van de Heer Predikant Krefs te Dissen vormende in data den 15 april dezes jaars is voorkomende betrekkelijk het overlijden of het vooroverlijden gehouden worden van zijnen voormelden vader 1) als van den vader der comparante, die van toestemming door der laatstgemeldes moeder tot hun huwelijk op den 29 der vorige maand te Veldhuizen voorschreven voor het Landes Heerlijk – Vorstrijk – Bentheims Ambt Neuenhaus van het Koninkrijk Hannover voormeld gepasseerd, en een request aan zijne Excellentie den Heer Gouverneur der provincie van den 25e der maand april laatstleden, eerste afdelingnummer 1529 en 1453 waarbij wordt verklaard dat op den comparant hier te lande gene verplichtingen tot de Nationale Militie hebben berust, en voorts verklarende dat het ten dezen oude vertoonde, op den 16e der vorige maand uit de comparant geboren en den 18e aanvolgende in de registers van den Burgerlijken Staat der Gemeentes Akten van Geboorten, onder numero 48 als zodanig door den comparant, bij die gelegenheid ook reeds verklaard hebbende daarvan de vader te zijn, met de namen Clara Johanna aangegeven, vrouwelijk kind werkelijk door hun buiten echte is verwekt, en alzo dat geentzinds in overspel of bloedschande, buiten echte geboren en, dat zij dan hetzelve bij deze, ingevolge artikel 331 van het Burgerlijk Wetboek wel egsprekelijk te mel- tegen en beide als hun wettig kind te erkennen, van welke wettiging en erkenning wij dan ook ingevolge artikel 62 des voorzedens Wetboek melding hebben gemaakt op de kant der vorenbedoelde Akte van Geboorte,
dewelke ons verzochten om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te gaan waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier op Zondag den 22 der maand Mei en Zondag den 29 der maand Mei 1836, des voormiddags om elf uur,alsmede ten zelfden dagen voor de hoofddeur van het Gemeentehuis der Stede Hardenbergh.
Geen hinder of opspraak tegen voorschreven huwelijk ons bekend zijnde, zoo is het dat wij regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven stukken, mitsgaders het zesde hoofddeel van het Burgerlijk Wetboek over Huwelijken te hebben voorgelezen, derzelve hebben gevraagd, of zij elkander alzo voor Man en Vrouw aannamen ieder afzonderlijk hierbij zijne toestemming gegeven hebbende, verklaren wij in naam der wet dat Franz Heinrich Scheffer en Jenniggien Meier voorschreven –door het huwelijk zijn verenigd.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermannus Vinke, Gerritszoon, 73 jaar, gepensioneerd schoolonderwijzer, Hermannus Vinke Janszoon, oud 62 jaar, landbouwer, Lambert Klement, oud 31 jaar, schoenmaker en Hendrik Kampman, oud 31 jaar landbouwer, alle vier wonende te Heemse ondermeld als getuigen ten dezen oorspronkelijk verzocht, verklarende aan de comparanten niet te zijn verwant, en benevens de comparanten mitsgaders deze getuigen na deugdelijke voorlezing ondergetekend, – zijnde bij de omstandigheid dat comparant Franz Heinrich Scheffer zich in de onmogelijkheid bevond teken van overlijden of bewezen van afwezigheid bij gebreke van derzelver woonplaats te weten, omtrent zijnen voornoemden vader en zijne grootouders, zo van vaders als moeders zijde over te leggen door denzelven ingevolge artikel 2 van het Domijn van den Staatsraad van den vierden Termidor van het dertiende jaar onder ede verklaard dat de plaats van het overlijden en die van den laatsten woonstede zijner bloedverwanten in de opgaande lijn hem onbekend is, – onder getuigen voornoemd, dat zij alhoewel hun de aanstaande echtgenoten welbekend zijn, onkundig zijn van de plaats van het overlijden van de bloedverwanten in de opgaande lijn van den comparant en van dezer laatste woonstede

wg de burgemeester der Gemeente Ambt Hardenberg van Riemsdijk, FH Scheffer, J Meier, H Vinke Gz, H Vinke Jz, L Klement, H Kampman

trouwakte van Franz Heinrich Scheffer / Jenniggien Meijer